ناشران در بخش حضوری نمایشگاه اجاره‌بهای غرفه می‌پردازند و در بخش مجازی ۳% از خالص فروش‌شان را، گویی که اجاره غرفه در بخش حضوری داده باشند. این موضوع جدیدی نیست که در روز پایانی این دوره از نمایشگاه به ناگهان و بدون اعلام قبلی ناشران از آن مطلع شوند. بلکه از چند سال قبل اجرا شده و امسال هم در زمان ثبت نام بند مرتبط با آن در قالب آیین نامه مورد پذیرش ناشران قرار گرفته است.

ناشران نقره داغ شده‌اند؛ به نمایشگاه کتاب تهمت نزنید!

به گزارش ستاد خبری سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، گفته شده ناشران نقره داغ شده‌اند. ناشران در بخش حضوری نمایشگاه اجاره بهای غرفه می‌پردازند و در بخش مجازی ۳% از خالص فروش شان را گویی که اجاره غرفه در بخش حضوری داده باشند. این موضوع جدیدی نیست که در روز پایانی این دوره از نمایشگاه به ناگهان و بدون اعلام قبلی ناشران از آن مطلع شوند. بلکه از چند سال قبل اجرا شده و امسال هم در زمان ثبت نام بند مرتبط با آن در قالب آیین نامه مورد پذیرش ناشران قرار گرفته است.

بازی با پول ناشران در بانک هم تهمتی بدون سند و غیراخلاقی است. تا کنون و در حین برگزاری نمایشگاه ۳ مرحله مطالبات ناشرانی که بسته‌هایشان به دست مخاطب رسیده است پرداخت شده و الباقی هم مستمر، بدون تاخیر و پس از رسیدن کتاب به دست مردم پرداخت می‌شود.

بدعت دولت مردمی آن است که با خوش‌حسابی و خوش‌قولی مطالبات ناشران را فوری پرداخت می‌کند. موضوع خوش‌عهدی نهاد برگزارکننده در پرداخت مطالبات با یک سوال ساده از ناشران قابل راستی آزمایی است.

۲۴۵۲۴۵

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید